SzMSz

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Bátaszék

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT [1]

  

T A R T A L O M J E G Y Z É K E 

 1. Általános adatok     3-6.
 2. A könyvtár használata       
 • A könyvtár szervezete és működésének rendje     6-7.
 1. Iratkezelés       
 2. Továbbképzés        

Mellékletek

 1. számú melléklet – Gyűjtőköri szabályzat 10-14.
 2. számú melléklet – Katalógus szerkesztési szabályzat 15-16.
 3. számú melléklet – Könyvtárhasználati szabályzat 17-19.
 4. számú melléklet – Leltározási, selejtezési szabályzat 20-22.
 5. számú melléklet – Digitális jogkezelési (DRM) szabályzat 23-33.
 6. számú melléklet – Kiállítóterem használati szabályzata     
 7. számú melléklet – Panaszkezelési szabályzat 35-38.

Függelék

 

 1. számú függelék – Megállapodás gazdasági feladatokra 40-48.
 2. számú függelék – Iratkezelési szabályzat 49-50.
 3. számú függelék – Munkaköri leírások 51-54.

 

 

KERESZTÉLY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései értelmében a Keresztély Gyula Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapdokumentum, amely szabályozza az intézményre, fenntartójára, általános szakfelügyeletére, gyűjtőkörére, az állomány nyilvántartására, és feltárásának módjára, továbbá alapszolgáltatásaira vonatkozó adatokat.

 

Megfogalmazza az intézmény célját, hosszú távú feladatait, szervezet és munkarendjét, rögzíti a nyilvántartás rendjét. Tartalmazza más intézményekkel való együttműködés elveit, gazdálkodását.

 

 

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

 

 1. A könyvtár elnevezése és székhelye:

 

Név: Keresztély Gyula Városi Könyvtár, röviden: Városi Könyvtár

Cím: 7140 Bátaszék, Hősök tere 1.

Bankszámla száma: 11746005-15419088

Adószáma: 15419088-1-17

Telefon: 74/493-076

Email: keresztely.gyula@gmail.com

URL : www.kgyvk.hu

 

 1. Létesítésre vonatkozó adatok:

 

Létesítésének időpontja: 1958.

Jogelődjei: Községi Könyvtár; Városi Könyvtár

 

A bátaszéki könyvtár 1958. évben alakult 159 kötettel. A könyvtárosi teendőket az általános iskola tanára Keresztély Gyula látta el. A könyvtár életében a sorsfordulót az 1963-as év jelentette. Ekkor költözött a könyvtár a jelenlegi épületbe, amely a teréziániumi uradalom épülete volt. 1964-ben a könyvtár eredményeinek számszerű növekedését nagymértékben befolyásolta az is, hogy a könyvtári munka egész műszakos státuszt kapott. A kölcsönzés ekkor már szabadpolcos rendszerben történt. A gyermekek részére 1975-ben sikerült egy önálló részleget kialakítani akkor még csak a pincében, de 1981-ben egy újabb bővítéssel a felnőtt részleg mellett kapott helyet. 1976-tól a könyvtár többfunkciós könyvtár szerepét töltötte be, közművelődési, iskolai, körzeti könyvtári feladatot látott el. A 80-as évek pályázati lehetőségei révén önálló zenei részleggel is bővült a könyvtár. 2005-ben Bátaszék 10 éves várossá avatásának jubileumán kapta a Keresztély Gyula Városi Könyvtár elnevezést. A helyi könyvtár megpróbál lépést tartani a nagyon gyorsan változó informatikai elvárásokkal, pályázatok segítségével folyamatosan frissíti infrastruktúráját. A múlt értékeit megtartva, a megváltozott igényeket figyelembe véve végzi ma is az intézmény a könyvtári szolgáltatást.

 

 

 1. A könyvtári rendszerben elfoglalt helye:

 

Bátaszék város egyetlen nyilvános köz- könyvtára.

 

 1. A könyvtár pecsétjének leírása, és lenyomata:

 

A könyvtár bélyegzői (4 db)

 

Alakja

Szövege

Szimbóluma

a.)     kör alakú 1.

(hivatalos ügyek intézésére)

 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék

Magyarország címere

b.)    kör alakú 2.

      (pénzügyek intézésére)

 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék

Magyarország címere

c.)     téglalap alakú fejbélyegző

Keresztély Gyula

Városi Könyvtár

7140 Bátaszék, Hősök tere 1.

Tel: 74/493-076

Adószám: 15419088-1-17

———–

d.)    ovális alakú

(tulajdon bélyegző)

Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék

(középen hely a leltári számnak)

———–

 

Minta:

 

a.)                                                       b.)                                           c.)

 

 

 

 

d.)

 

 

 

 1. A könyvtár fenntartója:

 

Bátaszék Város Önkormányzata, Bátaszék, Szabadság u. 4..

 

 1. A könyvtár felügyeleti szerve:

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 

 1. Az intézmény jogállása, gazdálkodása

 

Az intézmény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § és 54. § rendelkezéseinek figyelembe vételével nyilvános könyvtárnak minősül.

 

Az intézmény önálló jogi személy.

 

Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező, részben önálló, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. Pénzügyi – gazdálkodási feladatait megállapodás – mely az SzMSz 1. számú függeléke – alapján Bátaszék Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája látja el.

 

 1. A könyvtár fenntartásának és fejlesztésének módja:

 

A városi könyvtár működéséhez, fejlesztéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket Bátaszék Város Önkormányzata biztosítja, kiegészítve ezzel az állami költségvetési támogatásokat. Éves költségvetését a Képviselő-testület hagyja jóvá, felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.

 

 1. A könyvtár feladatai és alapszolgáltatásai:

 

A könyvtár feladatai közé tartozik a fenntartó által az alapító okiratban és jelen SzMSz-ban meghatározott fő céljainak nyilatkozatban történő közzététele. A magyar nyelven megjelent könyvek, periodikák, audio-vizuális és elektronikus dokumentumok gyűjtése. Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsájtása a könyvtár használói számára. Teljességre törekedve gyűjti a város helyismereti dokumentumait. Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentációiról, szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-, és információcserében. Segíti a település közösségeinek munkáját, helyiségeit, eszköztárát és szolgáltatásait biztosítja számukra.

 

Gyűjteményszervezés:

 

A könyvtár feladatainak teljesítése érdekében tervszerű állománygyarapítást és állományapasztást végez. A szerzeményezett dokumentumok, információhordozók gyűjtését az 1. sz. melléklet, a Gyűjtőköri szabályzat tartalmazza. A beszerzett dokumentumokról egyedi (cím) nyilvántartást és csoportos összesítést vezet. A beszerzés forrásai lehetnek: vétel. A beszerzett dokumentumokat feldolgozza, könyvtári használatra alkalmassá téve juttatja el a használókhoz.

 

Az állomány feltárásának módját a 2. sz. melléklet, a “Katalógusszerkesztési Szabályzat” tartalmazza. Az állománygyarapítás során törekszik a felhasználók igényeinek minél teljesebb kielégítésére. Elvégzi az állományellenőrzéssel, állományapasztással kapcsolatos feladatokat.

 

Állományellenőrzés: 5 évenkénti, fordulónapi.

 

 

A leltározás az előírások szerint történik – leltári ütemterv alapján, mely a fenntartó előzetes jóváhagyásához kötött. A leltározásról jegyzőkönyv készül, melyet meg kell küldeni a fenntartónak; személyi változás vagy vis major esetén a fenntartó soron kívüli leltározást rendelhet el.

 

Állományapasztás: A könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumokat az állományból kivonja, törli. A megrongálódott és elavult példányokat törli. A törlésről jegyzőkönyvet készít. A fölöslegessé vált dokumentumokat az állományból való törlés után értékesítheti. A leltározás és selejtezés részletes szabályozását a Leltározási, selejtezési szabályzat (4. számú melléklet) tartalmazza.

 

„A digitális jogkezelés biztosítása szerzőknek (DRM): A könyvtár internetes oldalán közzétett digitális tartalmak szakszerű és jogszerű felhasználásának biztosítása a kiépített DRM rendszeren keresztül.” (5. számú melléklet: Digitális jogkezelési /DRM/ szabályzat)

 

 

 1. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA

 

 1. A könyvtár használatára vonatkozó szabályok:

 

A könyvtár szolgáltatásait állampolgárok (természetes személyek) és jogi személyek részére korlátozás nélkül biztosítja. A könyvtár alapszolgáltatásai: saját dokumentumállomány helyben történő használata, tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól, szolgáltatásairól.
A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

 

 1. A könyvtárhasználók jogai:

 

 • alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen,
 • egyéb szolgáltatások igénybevétele a használati szabályzatban rögzített módon.

 

 1. A könyvtárhasználók kötelezettségei:

 

 • az általuk helyben használt, kölcsönzött dokumentumok épségének megőrzése;
 • a kölcsönzés határidejének betartása;
 • az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon.

 

A könyvtárhasználat feltételeit, rendjét, a térítés ellenében végzett szolgáltatásokat a 2. sz. melléklet, a “A könyvtárhasználati szabályzat” tartalmazza.

 

 

III. A KÖNYVTÁR SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

 

 1. A könyvtár szervezete és működése:

 

A Könyvtár szervezeti egységei:

 

a.) Gyerekkönyvtár

b.) Felnőttkönyvtár

 

 • Létszám:

 

1 fő könyvtárvezető;(I. Gyermekkönyvtáros) aki az intézmény működéséért, tevékenységéért felelős, feladata:

 1. a könyvtár munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése;
 2. a dolgozók munkarendjének, munkaköri leírásainak elkészítése;
 3. az intézményi költségvetés előszítése;
 4. a fenntartó által jóváhagyott bérkeret terhére beosztott könyvtárosokat alkalmazhat,
 5. az intézmény dokumentum-ellátásának biztosítása,
 6. kapcsolattartás más intézményekkel

 

Besorolása: F kategória

 

1 fő könyvtáros (II. Felnőttkönyvtáros), feladata:

 1. a tájékoztatás, az állomány feldolgozással, információszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzése,

 

Besorolása: F kategória

 

1.1.2 A munkáltatói jogkör:

Az intézmény vezetőjét a fenntartó önkormányzat pályázat útján, határozott időre nevezi ki és gyakorolja felette a fegyelmi jogkört, a 24 / 1992 (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat a könyvtár vezetője gyakorolja.

 

1.1.3 Heti munkarend:

A Városi Könyvtár alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. Az ebédidőt a napi munkaidőn belül kell kiadni. A dolgozók jelenléti ívet kötelesek vezetni.

A könyvtár minden második szombaton tart nyitva.

Kétheti ciklusban váltásban vehető ki a pénteki szabadnap.

 

 

Könyvtáros I (könyvtárvezető)

Könyvtáros II

Hétfő:

8-16 óráig

8-16 óráig

Kedd:

10-18 óráig

8-16 óráig

Szerda:

8-16 óráig

8-16 óráig

Csütörtök:

8-16 óráig

8-16 óráig

Péntek:

8-16 óráig

8-16 óráig

Szombat:

8-12 óráig

8-12 óráig

 

 

 

 1. IRATKEZELÉS

 

Az intézmény iratkezelési szabályzatát az SzMSz 2. számú függeléke tartalmazza.

 

 

 

 1. TOVÁBBKÉPZÉS

 

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000(I.14.) NKÖM rendeletet hatályon kívül helyezte: 32/2017 (XII.12.) EMMI rendelet 10.§ a).
Hatálytalan 2018. I.1-től.
Lásd: 387/2017.(XII.11.) Korm. rendelet 12. §.

 

 

Bátaszék, 2022. szeptember 20.

 

 

                                                                                                          Sági Lajosné

                                                                                                          könyvtárigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E L L É K L E T

 

 

 • Gyűjtőköri Szabályzat
 • Katalógus szerkesztési Szabályzat
 • Könyvtárhasználati Szabályzat
 • Leltározási, selejtezési Szabályzat
 • Digitális jogkezelési (DRM) szabályzat
 • Kiállítóterem használati szabályzata
 • Panaszkezelési szabályzat
 1. sz .melléklet

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

 

A könyvtár fő gyűjtőkörében törzsanyagnak minősülnek azok a dokumentumok, melyek megléte feltétlen szükséges, hogy az intézmény el tudja látni alapfeladatait.

 

Fő gyűjtőkörbe tartoznak: általános lexikonok, enciklopédiák, szótárak, valamint azon kiadványok, melyek tartalmilag összefüggnek a könyvtár tematikai szempontú gyűjtőkörével. A mellék gyűjtőkör kiegészítője a fő gyűjtőkörnek, azokon a területeken, ahol nagyobb az olvasói igény.

 

Általános gyűjtőköréből következően a dokumentumtermés egészéből válogat a teljességre törekvés nélkül. A szakirodalmi dokumentációt, a gyűjtőkörébe nem illeszthető dokumentumok, információk iránti igényt, a könyvtári rendszer megfelelő könyvtártípusa felé továbbítja, e könyvtárak szolgáltatásait közvetíti az olvasók felé.

 

A Városi Könyvtár gyűjti nyelvi-, idő-, földrajzi határ nélkül minden szakterület alapműveit, a szépirodalom kiemelkedő klasszikusait, a modern és kortárs irodalomújító törekvéseit reprezentáló kiadványokat magyar nyelven. Ezekből a dokumentumokból szükség szerint biztosít helyben történő olvasáshoz és kölcsönzéshez elegendő példányt.

 

A külön gyűjteményekre vonatkozó speciális szabályokat, – Helytörténeti gyűjtemény, Videó-, DVD filmgyűjtemény, Hangzóanyagok (CD-lemez, hangoskönyv) gyűjteménye, elektronikus dokumentumgyűjtemény gyűjteményenként külön kerül részletezésre. Már nem gyarapodó, de őrzött gyűjtemények: bakelitlemezek, hangkazetták és videókazetták.

 

A könyvtár fő gyűjtőköre a szépirodalom, a szakirodalom és a helytörténet.

 

SZAKIRODALOM, ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM

 

100
Általános művek
Általános művek: A tudomány és a kultúra általános kérdéseivel, a tudományos ismeretekkel általánosságban foglalkozó lexikonok, kézikönyvek és ismeretterjesztő művek válogatva. Az információ, a művelődés, kultúra, sajtó történetével foglalkozó kézi- és ismeretterjesztő könyvek. A könyvtárral foglakozó szakirodalom segédkönyvtári szinten, segítve a középszintű szakmai oktatást is.
Filozófia, pszichológia: A lét-, szellem- és természetfilozófia; a pszichológia, logika, erkölcstan, esztétika szaklexikonai, klasszikusainak alapművei; kézikönyvei, ismeretterjesztő irodalma válogatva.

200
Vallás, teológia: a vallásfilozófia és vallástörténet lexikonai, kézikönyve, ismeretterjesztő munkái válogatva. A nagy világvallások történetéről, értelmezéséről szóló szakirodalom.

 

300

Társadalomtudományi irodalom (filozófia, kultúra, vallás, politika, jog, hadtörténet, pedagógia, néprajz)

 • a tudomány fejlődésével, történetével, az alakulóban lévő tudományterületekkel foglalkozó általános, összefoglaló művek
 • az emberi gondolkodás, a különböző filozófiai, etikai, lélektani irányzatok alapművei, az ezeket reprezentáló alkotók művei
 • a különböző világvallások alapdokumentumai, a történetüket, fejlődésüket, feldolgozó szintéziseket, kiemelkedő teoretikusok alapművei
 • a szociológia, a politika, gazdaságpolitika történeti feldolgozású kézikönyvei, a különböző irányzatokat bemutató művek, legjelesebb gondolkodóik kiemelkedő alkotásai, közülük is kiemelten a Magyarországgal, az ország jelenlegi helyzetével foglalkozó művek
 • az állampolgárok tájékozódásához szükséges alapvető jogi dokumentumok, (ezekből szükség szerint kölcsönző példányt is beszerez), az alapvető jogtörténeti művek
 • a legjelentősebb hadtörténészek művei, jelentős hadtörténeti eseményeket feldolgozó művek– a magyar hadtörténet, hadtudomány kézikönyvei, a honvédelem történetét, fejlődését bemutató művek
 • az általános pedagógiai művek, melyek a neveléshez, oktatáshoz segítséget nyújtanak szülőknek és pedagógusoknak egyaránt, a korszerű, újító törekvésekről beszámoló dokumentumok, a pedagógia és a nevelés történetét feldolgozó művek
 • a különböző népek szokásait, művészetét bemutató kiadványok (Kiemelten kezeli a magyar nyelvterület néprajzi, népművészeti alkotásait megörökítő dokumentumokat. A magyar folklór gyűjteményeiből több példányt is beszerez.)

500

Természettudományok (környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia,

biológia).

 • a természettudományok minden ágát reprezentáló összefoglaló művek
 • az egyes tudományterületek fejlődését, történetét bemutató művek, a legfrissebb kutatásokról népszerűen, közérthetően hírt adó kiadványok
 • az általános és középiskolai tananyagot kiegészítő, valamint a felsőfokú oktatásra felkészítő információhordozók
 • Kiemelten kezeli és gyűjti a környezetvédelemmel foglalkozó ismeretterjesztő műveket.

600

Alkalmazott tudományok (egészségtan, technika, mezőgazdaság, háztartás, lakáskultúra, számítástechnika, stb.)

Az alkalmazott tudományok köréből minden olyan dokumentumot gyűjt, mely az életmód, a környezet alakításában hasznos, gyakorlati tanácsokat ad a használóknak.

 

700

Művészetek (építészet, szobrászat, festészet, fotó, zene, színház, film, sport)

 • a művészetek összefoglaló dokumentumai, a különböző művészeti ágak korszakait, stílusait feldolgozó középszintű kiadványok, albumok
 • az egyes stílusok, korszakok kiemelkedő alkotásait elemző művek, a reprezentáns alkotók életművét bemutató monográfiák, reprodukciók, albumok, egyéb információhordozók
 • a műalkotások befogadását segítő ismeretterjesztő dokumentumok
 • a különböző sportágakat bemutató művek, a sporttörténet kiemelkedő eseményeit, eredményeit bemutató adattárak, monográfiák
 • a jeles sportolók életéről, munkájáról szóló művek, a magyar sportélet egészét, a magyar sporttörténetet feldolgozó művek
 • játék-, és sport szabálykönyvek
 • az egészséges életmód kialakításához gyakorlati tanácsot adó munkák

800
Nyelvészet, Irodalomtudomány
Nyelv és irodalom: a nyelvtudomány kézikönyvei válogatva, a magyar nyelv története és nyelvtana, egyes nyelvek nyelvkönyvei és szótárai válogatva; az irodalomtudomány kézikönyvei válogatva, lexikonok. Az egyes népek irodalomtörténete, kiemelve a magyar nyelvű irodalom története. A szépirodalomból a világ- és a magyar irodalom klasszikusainak művei, a kortárs írók művei válogatva, a bestseller válogatva.

 

900

Földrajz, történelem
Régészet, földrajz, életrajz, történelem: szaklexikonok és kézikönyvek válogatva, az egyetemes és magyar történelem ismeretterjesztő könyvei válogatva, nagyobb hangsúlyt fektetve a magyarok történetére általában. Földrajznál az egyes országok; hazánk tájainak, városainak útikönyveire, az útleírásokra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Országtérképek válogatva, hazánk tájegységeinek, nagyobb városainak térképei.

 

 

 

 

SZÉPIRODALMI GYŰJTEMÉNY

 

Gyermekirodalom

12 éves korig nem gyűjt speciális szempontú gyermekirodalmat.

Gyűjti az ennek megfelelő szemléltető eszközöket és dokumentumokat.

Gyűjti: a magyar nyelvű, klasszikus értékű irodalmi alkotásokat teljes körűen, több

példányban; válogatva

Gyűjti a kortárs magyar nyelvű és a világirodalomból lefordított szépirodalmat, több példányban szerzi be a kötelező és ajánlott szépirodalmat, a nyelvtanulás segédanyagait.

 

Felnőtteknek szánt szépirodalom.

 • a magyar és világirodalom klasszikus értékű alkotásai
 • minden nagyobb nyelvterület irodalma irodalomtörténeti-művészeti értékétől függően, reprezentatív válogatással
 • a modern (50 évnél nem régebbi) irodalom kiemelkedő alkotásai reprezentatív válogatással, nyelvi, nemzeti megkülönböztetés nélkül
 • egy-egy műfajt, stílusirányzatot, iskolát, írói műhelyt bemutató antológia válogatva
 • a határon kívüli (emigráns) magyar szerzők alkotásaival a meglévő gyűjtemény kiegészítése, pótlása

 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

 

 • a település és környezete kultúrtörténeti értékeit leíró, feltáró dokumentumok
 • a település történetére vonatkozó kéziratok, fotók
 • a településhez kötődő, jelentős életművet létrehozó személyekre vonatkozó

dokumentumok

 • a település gazdaságtörténetére vonatkozó dokumentumok (idegenforgalom, szőlő és borkultúra, kereskedelem, közlekedés)
 • a település szervezésére vonatkozó dokumentumok (igazgatás, iskolaügy,

művelődésügy, egészségügy, népjólét stb.)

 • a település államigazgatási-önkormányzati dokumentumai

 

A könyvtár az egyedi dokumentumokat nem kölcsönzi, időben korlátozott módon a kutatók rendelkezésére bocsátja, szükség szerint, azokról térítés ellenében másolatot készít.

A helytörténeti gyűjteményt külön gyűjteményként kezeli (feltárás).

Együttműködik a város intézményeivel, az egyéni kutatókkal.

 

A Városi Könyvtár videó -DVD film- és hangzógyűjteményének kialakításakor a könyvtár használóinak egyre sürgetőbben jelentkező igényei voltak a meghatározók.

Mindkét gyűjtemény esetében döntően a nyomtatott dokumentumokra vonatkozó gyűjteményi szabályozás a mérvadó. Mindezek ellenére röviden megfogalmazzuk a különböző dokumentumcsoportoknál a gyűjteményszervezés főbb szempontjait.

Mindkét gyűjtemény helyben is használható, illetve kölcsönözhető.

 

VIDEÓ -DVD FILMGYŰJTEMÉNY – A könyvtár rendelkezésre bocsátja:

 

 • a magyar és külföldi filmművészet legjobb alkotásait,
 • a film történeti fejlődését reprezentáló filmeket,
 • az értékes történelmi és irodalmi feldolgozásokat,
 • a magyar történelem és a világtörténelem jelentős eseményeit megörökítő

dokumentumfilmeket,

 • jeles alkotók, feltalálók, történelmi és politikai személyiségek életét feldolgozó

dokumentumfilmeket és regényes feldolgozásokat,

 • a színvonalas gyermekfilmeket,
 • a különböző tudományágak ismeretterjesztő filmjeit,
 • az általános és középfokú tananyag befogadását segítő oktatófilmeket,
 • nyelvoktatást segítő filmeket,
 • a színvonalas szórakoztató filmeket,
 • az egyes filmműfajokat reprezentáló kiemelkedő alkotásokat.

 

HANGZÓ GYŰJTEMÉNY (CD-lemez, lemez, hangoskönyv)- A könyvtár rendelkezésre bocsátja:

 • a komoly-, és könnyű-zeneirodalom kiemelkedő alakjainak és jelentős korszakainak legértékesebb és legjellemzőbb műveit,
 • a magyar népzene és népdal bemutatását reprezentáló dokumentumokat,
 • más népek, tájak jellegzetes népzenéjét bemutató műveket,
 • a zenei befogadást segítő oktató műveket,
 • a társadalmi ünnepek illusztrálására alkalmas zenedarabokat
 • irodalmi alkotásokat (vers, próza, mese, népmese) megörökítő anyagokat,
 • nyelvtanulást segítő hangzóanyagokat.

Valamint: a meglévő hangos könyveket és öregbetűs könyveket a látássérült olvasók ellátásának érdekében.

 

Bátaszék, 2022. szeptember 20.

 1. sz. melléklet

KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT

 

 1. A könyvtári állomány feltárása

 

A könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.

 

Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza:

 • raktári jelzet
 • bibliográfiai és besorolási adatokat
 • ETO szakjelzeteket
 • Tárgyszavakat

 

1.1 A dokumentum leírás szabályai

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében a könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazon szabályok érvényesek.

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:

 • főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
 • szerzőségi közlés
 • kiadás sorszáma, minősége
 • megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
 • oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret
 • (sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám)
 • megjegyzések
 • kötés: ár
 • ISBN szám

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:

 • a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)
 • cím szerinti melléktétel
 • közreműködői melléktétel
 • tárgyi melléktétel

 

1.2 Raktári jelzetek

 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel (Cutter-szám).

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.

 

 

1.3 A könyvtár katalógusai

 

A tételek belső elrendezése szerint:

 • betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
 • tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)

Dokumentumtípusok szerint:

 • könyv

Formája szerint:

 • cédula
 • számítógépes (OPAC program)

Cédulaszükséglet: a könyvtár csak raktári katalógust épít.

 

A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik.
A katalógus folyamatos gondozást igényel. A legfontosabb teendők:

 • A katalógus építése közben észlelt hibák kijavítása

–    A törölt művek cédulájának kiemelése.

 

Bátaszék, 2022.szeptember 22.

 

 1. 3. sz. melléklet

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

A könyvtár szolgáltatásait az állampolgárok és jogi személyek részére korlátozás nélkül és közvetlenül biztosítja.

 

A könyvtár alapszolgáltatásai:

– a dokumentumok helyben használata

– tájékoztatás a saját és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól

 

Ezek a szolgáltatások ingyenesek minden felhasználó számára.

 

A könyvtárhasználók jogai:

– alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen

– egyéb szolgáltatások igénybevétele a szabályzatban rögzített módon.

 

A könyvtárhasználók kötelezettségei:

– az általuk kölcsönzött, helyben olvasott dokumentumok épségének megőrzése,

– az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon.

 

A könyvtárhasználat feltételei:

 

Az alapszolgáltatások feltétel nélkül igénybe vehetők.

 

Beiratkozáskor beiratkozási díjat kell fizetni, mely a beiratkozás napjától számított egy évig érvényes.

 

 

BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 

Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangkazetták, hanglemezek, CD-lemezek, videokazetták, DVD -lemezek.) kölcsönzése.

 

Beiratkozási díjak

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § (6) bekezdése alapján a 16. éven aluliak és a 70. éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj alól.

 

 

 

Díjak

Felnőtt

Diák

Beiratkozási

 

 

díj

2000.- Ft/év

1000.- Ft/év

 

A nyomtatott dokumentumok kölcsönzési határideje 1 hónap nap. Ez a határidő, ha más olvasó nem jegyeztette elő azokat- két alkalommal meghosszabbítható 1-1 hónappal. A hangkazetták, videokazetták, CD-k és DVD-lemezek kölcsönzési határideje 7 nap. A kölcsönzési határidő e dokumentumok esetében nem hosszabbítható meg, vissza hozatal után, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő azok újból kölcsönözhetőek.

 

A könyvtárhasználat feltételei:

 

Az alapszolgáltatások feltétel nélkül igénybe vehetők. A dokumentumok kölcsönzésének és az egyéb szolgáltatások igénybevételének feltétele a beiratkozás. Beiratkozáskor a használók személyi adataik hitelt érdemlő igazolása mellett (természetes személyazonosító adatai – személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély – és lakcíme) aláírásukkal vállalják a könyvtár használati szabályainak betartását, gyermek olvasókért a szüleik, törvényes képviselőik vállalnak kezességet. Akik számára a könyvtár szolgáltatásai kedvezményes díjtételeket állapít meg, azoknak a kedvezményre való jogosultságot igazolnia kell.

 

Beiratkozáskor ún. beiratkozási díjat kell fizetni, mely a beiratkozás napjától számított egy évig érvényes (CIRC-adatbázis)

 

Beiratkozáskor a könyvtár névre szóló vonalkódos olvasójegyet állít ki, a szolgáltatások ennek bemutatásával vehetők igénybe.

Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangkazetták, hanglemezek, CD-lemezek, videokazetták, DVD -lemezek.) kölcsönzése.

A könyvtári tagság a beiratkozástól számított egy évre érvényes.

Az olvasójegy nem ruházható át, kölcsönözni csak névre szóló olvasójeggyel lehet, elvesztése esetén 500 Ft a térítés összege.

A nyomtatott dokumentumok kölcsönzési határideje 1 hónap nap. Ez a határidő, ha más olvasó nem jegyeztette elő azokat- két alkalommal meghosszabbítható 1-1 hónappal.
A hangkazetták, videokazetták, CD-k és DVD-lemezek) kölcsönzési határideje 7 nap.
A kölcsönzési határidő e dokumentumok esetében nem hosszabbítható meg, vissza hozatal után, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő azok újból kölcsönözhetőek.

A kölcsönzési idő lejártára-egy hét türelmi idő után- felszólító levélben értesítjük olvasóinkat. A késedelmi díj mértéke 10 Ft/db/hét.

Ezen kívül először 400 Ft, majd 500 Ft, ill. 900 Ft a felszólító levél díja.

Egyéb szabályok elolvashatóak a www.kgyvk.hu honlapon. A könyvtár az olvasói adatokat az adatkezelés szabályainak megfelelően kezeli.

 

Sorszám:

Régi olvasójegy
száma

Vonalkód

Név

Aláírás

 

 

 

 

 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 

Másolatszolgáltatás:

 

Fénymásolás

A/4 – 50 Ft/oldal

 

A/3 – 100 Ft/oldal

Nyomtatás (fekete-fehér)

Nyomtatás (színes)

A/4 – 50 Ft/oldal

A/4 – 200 Ft /oldal

A/3 – 100 Ft/oldal

A/3 ­­­­– 400­­­ Ft/oldal

Számítógép használat

100 Ft./60 perc

 

Internet szolgáltatás

150 Ft./30 perc

 

Laminálás

A/4 – 100 Ft/oldal

A/3 – 200 Ft/oldal

Szkennelés

A/ 4 – 100 Ft/oldal

A/3 – 100 Ft/oldal

 

Az elvesztett, megrongált dokumentumok pótlásának módjai:

– a dokumentum eredeti, vagy újabb kiadásának megvásárlásával

– a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével.

 

DRM-RENDSZER HASZNÁLATA

 

 • A lehívással közzétett, védett digitális tartalmak kizárólag a digitális jogkezelési könyvtárszabályzat elfogadása után ismerhetők meg.
 • A digitális tartalom tulajdonjogát bizonyító vízjel a közzétett mű szerves részét képezi, így eltávolítása sérti a mű egységét védő szerzői jogi szabályozást. (1999. évi LXXVI. törvény 13.§)
 • A védett digitális tartalmak szakszerű használata nem jogosítja a felhasználót a szerzői jogi törvény szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseinek a figyelmen kívül hagyására.

 

A VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE:

 

Minden második szombaton tart nyitva a könyvtár. (páros szombaton).

 

 

Felnőtt részleg

Gyermek részleg

Hétfő:

08-16 óráig

08-16 óráig

Kedd:

08-18 óráig

08-18 óráig

Szerda:

08-16 óráig

08-16 óráig

Csütörtök:

08-16 óráig

08-16 óráig

Péntek:

Kölcsönzési szünnap

Kölcsönzési szünnap

Szombat:

8-12 óráig

8-12 óráig

 

 

A könyvtár elérhetőségei:
Tel: 74/493-076
keresztely.gyula@gmail.com

www.kgyvk.hu

 

Bátaszék, 2022. szeptember 20.

 1. sz. melléklet

 

LELTÁROZÁSI, SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

 

A leltár olyan tételes kimutatás, amely a könyvtár eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait pedig értékben, egy adott időpontra vonatkozóan tételesen tartalmazza. A leltár a könyvviteli

mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá.

 

A leltározás célja:

 • a könyvtár vagyonának számbavétele, az intézmény használatában lévő álló és

forgóeszközök mennyiségének megállapítása;

 • az éves beszámoló és a mérleg tételeinek alátámasztása;
 • a nyilvántartások pontosságának ellenőrzése;
 • az eltérések kimutatása, a vagyon védelme, felelősök elszámoltatása;
 • a csökkent értékű, használaton kívül helyezett eszközök selejtezésre előkészítése

 

Megkülönböztetjük:

 •  tárgyi eszközök leltározását
 •  gépek, berendezések leltározását
 •  könyvek, dokumentumok leltározását.

 

 1. Az álló és eszközállomány, gépek, berendezések leltározását az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája által kijelölt munkavállalóval.

A leltárnak biztosítania kell a teljes körűséget, a valós állapot bemutatását és az áttekinthetőséget.

 

 1. A könyv-, és dokumentumállomány leltározásánál a szakmai előírásoknak megfelelően kell eljárni a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975.(VIII.17.)KM-PM együttes rendelet, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján .

Ennek értelmében az állomány ellenőrzésére ( 25.000-75.000 közötti állomány esetén) 5 évenként kerül sor.

A leltározáshoz a könyvtárnak leltározási ütemtervet kell készítenie, amit a fenntartó hagy jóvá. A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell a leltározás lebonyolításának módját (folyamatos vagy fordulónapi), a leltározás kezdő időpontját, időtartamát, valamint a záró jegyzőkönyv előterjesztésének időpontját, a leltározás mértékét (teljes körű vagy részleges), részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott részlegek megnevezését, továbbá mind a teljes, mind a részleges leltározás esetén az egyes részlegek ellenőrzésének időrendjét, a leltározás munkálataiban résztvevő (irányító, felvevő, ellenőrző) személyek nevét.

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok leltározása mindig tételesen (a könyvtári egységek számának, a címeknek és a leltári jelzetnek az együttes figyelembevételével) történik.

A leltározásban két személynek kell részt venni. A leltározás befejezésével haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a leltározás jellegét (időszaki vagy soron kívüli), a leltározás számszerű végeredményét, ideértve a nyilvántartások alapján kiszámítható névleges állományra, a leltározáskor mutatkozó tényleges állományra, a hiány vagy a többlet mennyiségére és értékére vonatkozó összesített adatokat (a letétként őrzött dokumentumra – 30. § – az említett adatokat a jegyzőkönyvben elkülönítve kell feltüntetni), végül az egyedi nyilvántartású dokumentumok esetében a hiányzó, illetőleg a többletként jelentkező dokumentumok tételes felsorolását, az összesített nyilvántartású dokumentumok esetében pedig a hiányzó vagy többletként jelentkező dokumentumok összesített (dokumentumfajták szerinti) megjelölését.

A jegyzőkönyvet annak elkészülte után három napon belül három példányban meg kell küldeni a fenntartónak.

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a leltározási ütemtervet. A jegyzőkönyvet a könyvtár vezetője írja alá. A könyvtár vezetésében bekövetkezett változáskor lebonyolított leltározás esetén a jegyzőkönyvet mind az új, mind a korábbi könyvtárvezetőnek alá kell írnia. A leltározásról felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány, illetőleg többlet okait a könyvtár köteles a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napon belül kivizsgálni.

 

Selejtezés

 

A könyvtár állomány nyilvántartásából a dokumentumokat selejtezés, vagy egyéb ok címén szabad kivezetni (törölni).

A könyvtár állományában meglevő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezés esetén való kivezetésére (törlésére)

 1. a) tervszerű állományapasztás során, vagy
 2. b) természetes elhasználódás folytán kerülhet sor.

A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok egyéb okból a következő címeken vezethetők ki:

 1. a) elháríthatatlan esemény,
 2. b) bűncselekmény,
 3. c) behajthatatlan követés,
 4. d) pénzben megtérített követelés,
 5. e) megengedhető hiány (káló) kapcsán,
 6. f) normán felüli hiány.

 

A leltárnál megállapított felesleges, elavult eszközök, megrongálódott állományok selejtezésre kerülnek. A selejtezésre kerülő állományról selejtezési jegyzék készül, a tárgyak leltári számának pontos feltüntetésével. A selejtezési javaslatot az intézmény eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetőjének a feleslegessé válás indokának feltüntetésével. A selejtezésre kerülő tárgyak engedélyezésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetője hivatott. Gépek, berendezések selejtezésénél szakember írásbeli véleményét csatolni kell. El kell különíteni azokat az állományokat melyek még felhasználhatók, vagy értékesítésre kerülnek. Amennyiben a város más intézményeiben a selejtezésre kerülő vagyontárgy még hasznosítható, akkor átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A feleslegessé váló vagyontárgyak selejtezésére, esetleges értékesítésére, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetője ad engedélyt. A selejtezett tárgyakat a nyilvántartásból törölni kell.

 

Könyvtári dokumentumok selejtezésénél a szakmai előírások betartása az elsődleges.

 

A szabályzat hatályba lépésének ideje:

 

Bátaszék, 2022. 09. 20.

 1. sz .melléklet

 

       Digitális Jogkezelési (DRM) Szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

 

Készítette:

 

Együtt Európáért Alapítvány

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

Preambulum

 

 

A digitális jogvédelem rendszere jelen szabályzat felhasználó általi megismerésével és elfogadásával valamint a felhasználni kívánt digitális tartalom és az abba beágyazott DRM eszköz egységével épül fel. Jelen szabályzat összefoglalja a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár honlapján közzétett, szerzői jog által védett digitális tartalmak jogvédelmének eszközeit, valamint ezen tartalmak illegális terjesztése ellen kifejlesztett műszaki eljárások rendszerét, amely szabályozza a feltöltött tartalmak jogellenes hozzáférését megakadályozó műszaki és jogvédelmi eszközök összetartozását.

 

A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár weboldala és annak tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll. Minden képi, hang és szöveges anyag – személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tájékoztatjuk, hogy az ettől eltérő vagy az említett feltételt sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

 

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

 

Ellenkező értelmű meghatározás híján a szabályzatban található nagy kezdőbetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 

 • „Szjtv” – 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

 • „DRM” digitális jogkezelés (Digital Rights Management = DRM)

 

 

 • „Fiókinformáció” alatt azon adatok értendők, melyeket Ön megad a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtárnak, amikor regisztrál az egyik szolgáltatására, beleértve az Ön Könyvtár-azonosítóját és bejelentkezési információit.

 

 • A „Digitális Tartalmak” alatt olyan dokumentumok, szerzői jog által védett művek

 

értendők, melyeket a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár a jelen Szerződéses feltételek értelmében rendelkezésre bocsát.

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

 • „Szellemi tulajdonjog” alatt szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy, arculati jegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny és bármely más szellemi és tulajdonjog értendő.

 

 • „Jogszabályok” alatt értendő bármely alkalmazandó jogszabály, rendelkezés, illetve a vonatkozó jogszolgáltatásban érvényes általánosan elfogadott gyakorlatok vagy irányelvek.

 

 • „Megosztás” alatt a megjelenített digitális tartalmak, közzétételét, posztolását, nagy nyilvánosság részére való továbbítását értjük.

 

 • „Felhasználó” alatt a digitális tartalmak megismerését nyújtó könyvtári szolgáltatás egyik felhasználója értendő.

 

 • „Szolgáltatás” alatt a könyvtár digitális tartalmainak megismerésére lehetőséget nyújtó szolgáltatást értjük.

 

 • „Ptk” az 1959. évi IV. törvény – polgári törvénykönyv.

 

 

 

 1. A Szabályzat elfogadása

 

 

 • Ha nem fogadja el a Szabályzatot, nem használhatja a Szolgáltatásokat. A

 

Szerződéses feltételeket úgy fogadhatja el, hogy kijelöli az „Elfogadom” lehetőséget a szabályzat elfogadására utaló jelölőnégyzetben.

 

 • Nem használhatja a Szolgáltatásokat, ha a Jogszabályok tiltják, hogy fogadja vagy használja a Szolgáltatásokat vagy nem rendelkezik teljes rendelkezési képességgel.

 

2.3. Teljes rendelkezési képességgel az rendelkezik, aki a Ptk szerint cselekvőképes valamint jelen szabályzat elfogadását tekintve a korlátozottan cselekvőképes személy is hiszen jogszabályi felhatalmazás alapján törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet a szabályzat elfogadására irányuló jognyilatkozatot. Cselekvőképtelen személy is megteheti a szabályzat elfogadására irányuló kijelölést, azonban a szellemi alkotások megsértésére vonatkozó jogkövetkezmények rá nézve csak akkor érvényesek, ha ezen elfogadásnál

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

törvényes képviselője is jelen volt. A cselekvőképességgel való visszaélést jogszabály szabadságvesztéssel is büntetheti.

 

2.4 A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár kérheti a Felhasználót, hogy fogadja el a frissített Szerződéses feltételeket, mielőtt engedélyezné a Szolgáltatások további használatát. Egyéb esetben a Szolgáltatás Felhasználó által történő folytatólagos használat a Felhasználó részéről a változások elfogadásának minősül.

 

 

 1. A Szolgáltatás használata

 

 

3.1 Amennyiben a Szabályzatot Felhasználó elfogadja, az alábbi jogszabályi alapú rendelkezésekre vállal kötelezettséget:

 

(a) Nem változtatja meg, másolja, módosítja, vagy viszi át újra a   Digitális

 

Tartalmat;

 

 

 • Nem adja haszonbérbe, nem bocsátja licencbe, nem adja ki vagy el a Digitális Tartalmat vagy a Szolgáltatások használati vagy hozzáférési jogát;

 

 • Nem távolít el, nem tesz homályossá, és nem módosít semmilyen szöveget vagy tulajdonjogi figyelmeztetést a Digitális Tartalomban;

 

 • Nem másolja le vagy utánozza a Szolgáltatás kivitelezésének, elrendezésének vagy látványának egy részét vagy teljes egészét, amelyeket a Szellemi tulajdonjogokról szóló törvény véd;

 

 • Úgy használja a Szolgáltatásokat, ahogyan az a jelen szabályzat engedélyezi;

 

 

 • Vállalja, hogy bizonyos Szolgáltatások csak akkor érhetők el, ha kifizette a díjukat, vagy megadott bizonyos Fiókinformációkat.

 

 • A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár értesítéssel vagy értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatásokat vagy Anyagokat, illetve azok bármely részét, vagy – ideiglenesen vagy véglegesen – beszüntetheti azok használatát. Felhasználó elfogadja, hogy ebben az esetben a bátaszéki Keresztély Gyula

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

Városi Könyvtár nem tartozik felelősséggel sem Felhasználónak, sem senki másnak.

 

 1. Tulajdonjog

 

 

4.1 A Szolgáltatások és Könyvtári Anyagok (Digitális tartalmak), valamint a válogatásuk és elrendezésük a Szellemi tulajdonjogokról szóló törvény védelme alatt áll. A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár és licencszolgáltatói sem kifejezett, sem hallgatólagos jogot nem biztosítanak a szolgáltatás során megszerzett digitális tartalmak korlátlan felhasználására.

 

A digitális tartalom tulajdonjogához kapcsolódó minden jog, jogcím és előny a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár és/vagy licencszolgáltatói kizárólagos tulajdonában áll és jelen szabályzatban semmi nem értelmezhető úgy, hogy valamely licencet vagy jogot hallgatólagosan, álláspont megváltoztatásának kizárásával vagy másképpen Felhasználóra vagy bármely más harmadik félre ruháznak a szerzői vagy más szellemi tulajdonjogok értelmében.

 

 

 1. Fiókinformáció

 

 

5.1 Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy Fiókinformációi mindenkor teljesek, pontosak és naprakészek lesznek. Felhasználó felelőssége, hogy saját fiókjának jelszavát és bejelentkezési információit mindenkor bizalmasan kezelje.

 

 

 1. Felhasználói magatartás

 

 

 • Felhasználó kötelezi magát, hogy kizárólag a bátaszéki Keresztély Gyula Városi

 

Könyvtár által biztosított felületen fér hozzá vagy kísérel meg hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, és nem próbálja meg megkerülni a Szolgáltatások meghatározott használatának megakadályozása érdekében bevezetett egyetlen hozzáférési vagy használati korlátozást sem.

 

 • Vállalja és/vagy tudomásul veszi, hogy a Digitális Tartalom

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

 • tulajdonjogát bizonyító digitális vízjelet, mint a mű tulajdonjogát bizonyító DRM eszközt semmilyen digitális vagy analóg eljárással nem távolít el és azt meg se kísérli;

 

 • szabad felhasználása nem eredményezi mások erőszakos cselekmény elkövetésére való ösztönzését;

 

 • szabad felhasználása nem okoz semmilyen sérelmet kiskorúaknak;

 

 

 • megosztása, amelynek a megosztására Ön sem jogszabályi felhatalmazás, sem szerződéses vagy bizalmi jogviszony alapján nem jogosult nem lehetséges.

 

 • bármely olyan megosztása, amely sért bármilyen Szellemi tulajdonjogot vagy bármely másik fél egyéb tulajdonjogát nem lehetséges.

 

 • A Szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos alábbi magatartások jogellenesek

 

és  az  Sztv  vagy  más  jogszabály  szellemi  alkotást  védő rendelkezéseibe

 

ütköznek:

 

 

 • Ha a Felhasználó önmagát más természetes vagy jogi személynek tünteti fel, illetve hamisan állítja vagy más módon megtévesztően mutatja be valamely természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát;

 

 • Fejléc hamisítása vagy az azonosító más módon történő manipulálása a közzétett vagy a Szolgáltatásokon keresztül továbbított Digitális Tartalmak eredetének leplezése céljából;

 

 • A Szolgáltatások szándékos vagy nem szándékos zavarása vagy megszakítása, illetve a Szolgáltatások elérését vagy használatát szabályozó valamely alkalmazandó

Jogszabály megsértése, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat szabályozó előírás, eljárás, szabályzat vagy rendelet megsértése, vagy a Szerződéses feltételek

 

által tiltott tevékenység végzése;

 

 

 • A Szolgáltatások, rendszererőforrások, fiókok, jelszavak, szerverek, valamint valamely, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó oldalhoz tartozó vagy azon keresztül

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

elérhető hálózatok biztonságának megszakítása vagy zavarása, illetve egyéb kár okozása az említetteknek;

 

 • A Szolgáltatásokat, illetve más kapcsolódó vagy csatolt oldalt, Szolgáltatást vagy

 

Anyagot használó és igénybe vevő Felhasználó használatának megszakítása, zavarása vagy akadályozása;

 

 • Olyan Digitális Tartalom elérése vagy elérésének megkísérlése, amelynek elérésére Felhasználó nem rendelkezik jogosultsággal, vagy amelyet nem szándékosan bocsátottak rendelkezésre a Szolgáltatásokon keresztül;

 

 • A Szolgáltatások vagy Anyagok bármely részének, valamely Szolgáltatás vagy Anyag felhasználásának, illetve valamely Szolgáltatás vagy Anyag hozzáférésének másolása, értékesítése, kereskedelme, viszonteladása vagy kereskedelmi célú felhasználása;

 

 • Adatbányászati, robot- vagy más hasonló adatgyűjtési és -kinyerési módszer használata a Szolgáltatásokkal vagy Anyagokkal kapcsolatban;

 

 • Mások megkárosítása, megrágalmazása vagy a törvénybe foglalt jogaik (például a magánélethez és nyilvánossághoz való jog) más módon történő megsértése.

 

 • Az Szjtv vagy más Jogszabály jogellenesnek minősített egyéb felhasználói magatartásai.

 

 1. Könyvtári felelősség kizárása

 

 

7.1 A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár a megtekintett állapotban, mindenfajta – kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb – garancia nélkül biztosítja a honlapot, a szolgáltatásokat és az anyagokat, beleértve a tulajdonjogra, jogbitorlástól való mentességre, csendes használatra, forgalomképességre, vagy a rendeltetési célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát.

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár és licencszolgáltatói nem garantálják, hogy

 

 • a honlap, a szolgáltatások vagy az anyagok megfelelnek az Ön igényeinek, illetve

 

állandóan elérhetőek és aktuálisak lesznek, megszakítás nélkül, biztonságosan vagy hibamentesen állnak rendelkezésre;

 

 • a honlap, a szolgáltatások vagy a Digitális Tartalmak használata nyomán keletkezett eredmények hatékonyak, pontosak vagy megbízhatók;

 

 • a honlap, a szolgáltatások vagy az anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak; illetve

 

 • a honlap, a szolgáltatások vagy anyagok hibáit vagy hiányosságait kijavítják.

 

 

Az Ön által a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár könyvtártól, illetve a szolgáltatásokon vagy azok használatán keresztül szerzett szóbeli vagy írásbeli

értesülések vagy információk nem hoznak létre olyan garanciát, melyet a szerződéses feltételek kifejezetten nem említettek meg.

 

 • A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár kifejezetten kizár minden felelősséget az Ön szolgáltatásokban történő részvételéből, illetve a szolgáltatásoknak vagy az anyagoknak az Ön által történő használatából fakadó cselekményekkel kapcsolatban. A letöltött, rendelkezésre bocsátott, illetve a szolgáltatások használatán keresztül más módon megszerzett Digitális Tartalmat Ön szabad mérlegelése szerint és saját kockázatára értékeli, és kizárólag Ön felel az említett tartalmak letöltéséből fakadóan az Ön számítógépes rendszerében keletkezett károkért és adatvesztésért. A bátaszéki Keresztély

Gyula Városi Könyvtár nem vállal felelősséget a számítógépes vírusokért vagy más hasonló kódért, amely bármely szolgáltatásról töltődik rá az Ön számítógépére.

 

 • A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár nem felel azért a veszteségért, amelyet Felhasználó annak következtében szenved el, hogy Felhasználó – a honlapra, a szolgáltatásokra vonatkozó – jelszavát, fiókját vagy fiókinformációit más személy Felhasználó tudtával vagy tudta nélkül használja.

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

 1. A digitális vízjel

 

 

 • A Könyvtár a Digitális Tartalmakat digitális vízjellel látja el melynek célja az adott Tartalom (kép-, film-, hang- vagy szövegfájl) tulajdonjogának a bizonyítása. A

Digitális Tartalmak a könyvtár tulajdonát képezik, a vízjellel pedig ez a tény kerül beillesztésre a megjelölni kívánt szerzői mű digitális állományába.

 

 • A Vízjel eltávolítása, törlése, láthatatlanná tétele sérti jelen szabályzat 6. pontjában foglalt rendelkezéseket valamint az Szjtv. a mű egységére vonatkozó előírásait. A mű egységének a megsértése magával vonja az Szjtv és a Ptk által elrendelt jogkövetkezmények esetleges érvényesítését valamint jelen megállapodás Könyvtár általi felmondását.

 

 

 1. Felelősségkorlátozás

 

 

 • A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár, vezető tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, üzleti partnerei, licencszolgáltatói vagy szállítói semmiképpen sem tartoznak felelősséggel Felhasználó vagy bárki más felé semmiféle egyedi, előre nem látott, közvetett, valami következtében elszenvedett kárért, illetve büntető kártérítésért – az adatvesztés, a használati jog elvesztése vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett károkat is beleértve -, tekintet nélkül arra, hogy az említettek előre láthatóak voltak vagy sem.

 

 

 1. Más honlapokra mutató hivatkozások

 

 

10.1 A Szolgáltatások és Digitális Tartalmak olyan hivatkozásokat is tartalmazhatnak, amelyek nem a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár által működtetett weboldalakra vagy szolgáltatásokra vezetnek. Akár a bátaszéki Keresztély Gyula

 

Városi Könyvtár szolgáltatta a linket gesztusként, akár az egyik Felhasználó tette ki, a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár nem tartja ellenőrzése alatt a nem hozzá tartozó weboldalakat és szolgáltatásokat. Felhasználó elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az olyan weboldalak vagy szolgáltatások elérhetőségéért vagy tartalmáért, amelyeket nem mi üzemeltetünk.

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

 1. A megállapodás felmondása

 

 

11.1 A megállapodás Felhasználó általi felmondása.

 

 

Jelen szabályzat elfogadásával a Felhasználó és a Könyvtár megállapodik a szabályzat rendelkezéseinek a megtartásáról valamint a szabályzattal ellentétes magatartások esetleges jogkövetkezményeinek a tudomásul vételéről.

 

 • Ön egyéni felhasználóként vagy egy Szolgáltatás csoportadminisztrátoraként bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatások használatát. A regisztráció törlése vagy az ezzel egyenrangú könyvtári kiiratkozás jelen szabályzat elfogadására irányuló megállapodás megszűnését eredményezi.
 • A megállapodás megszűnése azonban nem mentesíti a felhasználót a megállapodás alatt történt felhasználói cselekmények jogkövetkezményei alól.

 

A megállapodás megszűnése tehát nem visszaható hatályú.

 

 

 • A megállapodás bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár általi felmondása.

 

 

A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár bármikor felmondhatja a Felhasználóval kötött megállapodását, törölheti a Felhasználó Digitális Tartalmakhoz való hozzáférését amennyiben:

 

 • Felhasználó megszegi jelen szabályzat valamelyik rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen arra utal, hogy Felhasználó nem kívánja vagy tudja betartani a Szabályzat rendelkezéseit);

 

 • A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár Jogszabály kötelezi a felmondásra (ha például a Szolgáltatások vagy a Digitális Tartalmak

 

Felhasználó részére történő biztosítása jogellenes vagy jogellenessé válik;

 

 

 • A bátaszéki  Keresztély  Gyula  Városi  Könyvtár  megszünteti  a

 

Szolgáltatásokat.

 

 

 • Felhasználó tudomásul  veszi,  hogy  megszüntetés  esetén  a  bátaszéki

 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár szabadon mérlegelheti az ok fennállását, és a Könyvtár sem Felhasználóval, sem külső féllel szemben nem felel Felhasználó

 

DRM szabályzat – Keresztély Gyula Városi Könyvtár

 

 

fiókjának megszüntetéséért (és a Fiókinformációk ezzel járó törléséért), továbbá a Szolgáltatásokhoz és Tartalmakhoz való hozzáférésének megszüntetéséért.

 

11.4 A Szolgáltatások használatának Felhasználó vagy Könyvtár általi, a pereskedésen kívül bármilyen okból való beszüntetése esetén a Könyvtár ésszerű mértékben igyekszik értesíteni Felhasználót a megszüntetés előtt legalább harminc (30) nappal azon az e-mail címen keresztül, amit Felhasználó a

 

Könyvtárnak a regisztráció részeként megadott, és ebben a Könyvtár útmutatást ad arról, hogy Felhasználó miként nyerheti vissza az anyagát a megszüntetés előtt.

 

 

 

 

Bátaszék, 2016. január 27.

 

 

 

6.sz .melléklet

KIÁLLÍTÓTEREM HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

Kiállítóterem használati szabályzata/ mellékletét képezi a könyvtár SZMSZ-nek.

Egyéb használati szabályzatok

A 2015.augusztus 20-n megnyitott kiállítóterem állandó és időszaki kiállításnak ad helyet. Helyszíne: 7140 Bátaszék, Budai u. 3. Számvevőség épülete I. emelet

Az emeleten 4 kiállító terem található. Az épület nem akadálymentesített.

A kiállító terem irányításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat a Keresztély Gyula Városi Könyvtár látja el a fenntartó megbízása alapján.

 

A kiállítóterem feladata: A város helytörténeti vonatkozású tárgyi emlékeinek gyűjtése, katalogizálása, őrzése és bemutatása a nagyközönség számára. Egy állandó1 és két időszaki2 kiállításnak ad helyet.
1Dr. Hermann Egyed emlékszoba – állandó kiállítás.
2Rejtett értékeink” a Helyi Értéktár Bizottság időszaki kiállítás.                                                                         

2Egyszer volt Leperd, Dolina, Dömörkapu” időszaki kiállítás.
Az időszaki kiállítás témája és berendezése alkalmazkodik a fellépő igényekhez.

 

A kiállítóterem működésének személyi feltételei:

A kiállítóterem tárlatvezetői a könyvtár dolgozói, valamint a könyvtárnál dolgozó kulturális közfoglalkoztatottak az intézmény vezetőjének utasítása alapján.

A takarítói feladatot heti 4 órás munkabeosztásban a könyvtárban dolgozó munkatárs látja el az intézmény vezetőjének utasítása alapján.

A dolgozó munkarendje: szerda 8-12 óra.

 

A kiállító terem hétköznap tekinthető meg, előzetes egyeztetés alapján, a könyvtár dolgozóinak munkarendjéhez igazodva.
Hétfőn: 8-16 óráig
Kedden: 8-16 óráig
Szerdán: 8-16 óráig
Csütörtökön: 8-16 óráig
Pénteken: 8-16 óráig.
Csoportos tárlatlátogatások is ebben az időpontban kérhetők.

 

A kiállítás megtekintése díjtalan.

A kiállítás területén étkezni, dohányozni tilos. Állatot bevinni tilos, ez alól kivétel a vakvezető kutya, mely gazdáját a kiállításban kísérheti.

A kiállításokon elhelyezett tárgyakat megfogni, elmozdítani tilos. A látássérült látogatók –előzetes egyeztetés után – ez alól a szabály alól felmentést kaphatnak és a tárlatvezető jelenlétében a kijelölt tárgyakat megfoghatják, kézbe vehetik. A kiállított tárgyakban gondatlanságból vagy szándékosan okozott rongálás esetén a helyreállítás költségeit a károkozó köteles megtéríteni. Az aktuális kiállításról hírt adunk a város www.bataszek.hu és a könyvtár www.kgyvk.hu honlapján.

 

Bátaszék, 2016. január 27.

 

7.sz .melléklet

Panaszkezelési szabályzat

 • Bevezető

A panaszkezelési szabályzat a könyvtárral szemben felmerült panaszok kezelésére, kivizsgálására, elemzésére, értékelésre szolgál. A könyvtár a panaszokat és a panaszosokat egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabály szerint kezeli.

 • Panasz

Panasz a könyvtár tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a könyvtár eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza

1.3 Panaszos

Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, aki a könyvtár valamely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.

A panaszos általában ügyfele a könyvtárnak, panaszosnak tekintendő azonban az a személy is, aki a könyvtár eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja.

1.4. A panasz bejelentése

1.4.1. Szóbeli panasz

 1. személyesen: A könyvtár nyitvatartási idejében. A könyvtár címe, és nyitvatartási ideje a www.kgyvk.hu weboldalon található.
 2. telefonon: 06-74/493-076, munkanapokon 8-16 óráig.

 

1.4.2. Írásbeli panasz

 1. személyesen vagy más által az olvasószolgálat számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján
 2. postai úton: Keresztély Gyula Városi Könyvtár 7140 Bátaszék, Hősök tere 1.
 3. elektronikus levélben: keresztely.gyula@gmail.com
 4. a könyvtárban kihelyezett „panaszládába” bedobással.

 

Névtelenül leadott panaszokkal a könyvtár nem foglalkozik.

 

1.5. A panasz rögzítése

A könyvtár különös figyelmet fordít arra, hogy a panaszfelvétel során az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt. A könyvtár a – kizárólag a panaszügyintézés okán – birtokába került személyes adatokat a panasz elintézése után törli vagy más módon egyedi azonosításra alkalmatlanná teszi.

1.6. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.

 

 

1.6.1. Szóbeli panasz

A szóbeli – ideértve a személyesen, telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni.

Telefonon történő panaszkezelés esetén biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

A panaszos a szóbeli (személyes, telefonos) és írásbeli panaszát, illetve amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az ügyfél azzal kapcsolatos álláspontjáról az ügyintéző panaszkezelési lapot vesz fel, és annak példányát:

 • a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszkezelési lap 1.-1. pld.-át az intézmény vezetője és az intézményt fenntartó részére továbbítja.
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszról lapot vesz fel, annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az ügyféllel, majd 1. – 1. pld.-át az intézmény vezetője és az intézményt fenntartó részére továbbítja.

 

A panaszra adott indokolással ellátott választ, a közlést követő 15 napon belül kell kiküldeni.

A panaszkezelési lap megkönnyítése érdekében a könyvtár honlapjáról letölthető „Panaszkezelési lap”-ot használjuk.

 

A panaszkezelés menetéről és határidőiről az ügyintézés alatt, telefonon – közérthető, szakszerű és érdemi – információt, a 06-74/493-076 számon adunk.

Amennyiben az ügyfél szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél terjeszti elő, az Őt vagy az Ő hívását fogadó munkatárs köteles az ügyfelet tájékoztatni a panaszkezelő elérhetőségéről.

 

1.6.2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot közlését követő 15 napon belül küldi meg az ügyfél részére.

Amennyiben a panaszostól pótlólagosan adatokat kell bekérni, úgy haladéktalanul fel kell venni az ügyféllel a kapcsolatot és be kell azokat szerezni.

A panaszkezelés menetéről és határidőiről az ügyintézés alatt, telefonon adunk információt, a 06-74/493-076 számon. Erről a személyesen leadott írásbeli panasz esetén a könyvtár munkatársának az ügyfelet tájékoztatnia kell.

 

1.7. Adatkezelés

A könyvtár a panaszkezelés során a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

 • neve
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás
 • panasz leírása, oka
 • panaszos igénye
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

 

1.8. A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a könyvtár nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panaszos nevét
 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését  
 • a panasz benyújtásának dátumát
 • a panasz keletkezési helyét
 • a panasz súlyát
 • a panasz jogosságát (jogos/nem jogos),
 • a reklamáció kezelésével, kivizsgálásával megbízott személy nevét,
 • döntést a megrendelő javítási igényének jogosságáról,
 • szükséges/meghozott javító intézkedéseket,
 • az újbóli előfordulást megakadályozó intézkedéseket,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 • a problémát kivizsgáló aláírását, a partner tájékoztatását a meghozott intézkedésekről.

 

A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból a válaszadási határidő egyértelműen megállapítható legyen. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy a könyvtár;

 • a panaszokat, azok témája szerint csoportosíthassa,
 • a panasz okát képező tényeket és eseményeket azonosíthassa és feltárhassa,
 • megvizsgálhassa, hogy e tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra,
 • eljárást kezdeményezhessen a feltárt, panaszt kiváltó események, tények korrekciójára,
 • összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat.

 

1.9. A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők

A könyvtár a panaszok nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy az alkalmas legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a panaszügyintézés hatékonyságának mérése.

A könyvtár a panaszokról meghatározott időközönként, de célszerűen legalább éves gyakorisággal elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett termékeket, szolgáltatásokat vagy egyéb működési területeket, és meghatározza a panaszok megelőzése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket.

A elemzés célja a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási folyamatba. A könyvtár a panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a használói igényekre és saját szolgáltatásainak szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti.

1.10. Tájékoztató

A könyvtár szolgáltatási helyiségeiben, ill. az internetes honlapján közzéteszi a panaszügyintézés körében alkalmazott panaszkezelési szabályzatát.

 

Bátaszék, 2016. január 27.

 

 

 

 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

7140 Bátaszék, Hősök tere 1.

74/493-076, 74/591-060

keresztely.gyula@gmail.com

                                                                               Iktatószám:…………. /…….

Panaszkezelési lap

A panaszos neve: ………………………………………………………………………………………………….

Állandó lakcíme / székhelye: …………………………………………………………………………………

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………………………….

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………..

E-mail címe: ………………………………………………………………………………………………………..

 

A panasz benyújtásának dátuma: ……………………………………………………………………………

A panasz keletkezési helye: …………………………………………………………………………………..

 

A panasz leírása, oka: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

A panaszos igénye: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

A panasz súlya: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

A panaszt felvevő neve: ………………………………………………………………………………………..

 

 A panasz jogossága:                  jogos / nem jogos / részben jogos

 

Javító intézkedések: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Újbóli előfordulást megakadályozó intézkedések:……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Intézkedés teljesítésének határideje: ……………………………………………………………………….

A panaszos tájékoztatása a meghozott intézkedésről: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

A problémát kivizsgáló neve:………………………………………………………………………………….

A végrehajtásért felelős neve: ………………………………………………………………………………..

 

Dátum: Bátaszék, ………. év ………… hónap …..nap

 

A problémát kivizsgáltam, a meghozott intézkedésről és a panasztevő tájékoztatásáról intézkedtem:

 

 

                                                                                                                                                          Végrehajtásért felelős aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Ü G G E L É K

 

 

 

 

 

 

 

 • Megállapodás gazdasági feladatokra
 • Iratkezelési szabályzat
 • Munkaköri leírások

 

 

 

 

 1. függelék

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

 

amely létrejött Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (7140 Bátaszék Szabadság u. 4.) önállóan működő és gazdálkodó intézménye (a továbbiakban: önállóan működő és gazdálkodó), és a Keresztély Gyula Városi Könyvtár (7140 Bátaszék, Hősök tere 1.) önállóan működő költségvetési szerv (a továbbiakban: önállóan működő) között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a következők szerint:

 

 

 1. Az együttműködés általános szempontjai

 

 1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő intézmény együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.
 2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
 3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei az önállóan működőnél nincsenek meg, köteles az önállóan működő és gazdálkodó ellátni.
 4. Az önállóan működő és gazdálkodó gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit.
 5. A 4. pontban foglaltakat az önállóan működő és gazdálkodó elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba épített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja.
 6. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az intézményvezetők a megállapodás melléklete szerint saját hatáskörükben gyakorolják.
 7. Az önállóan működő és gazdálkodó köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti előirányzat-nyilvántartást vezetni.
 8. A számviteli (főkönyvi) könyvelést az önállóan működő és gazdálkodó vezeti, és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól.
 9. A tárgyi eszközökre vonatkozó adatokat az önállóan működő és gazdálkodó vezeti, a készletekre, a személyi juttatásokra (létszám, bér) vonatkozó adatokat az önállóan működő és gazdálkodó által meghatározott formában az önállóan működők és az önállóan működő és gazdálkodó is vezeti.
 10. Az önállóan működő az önállóan működő és gazdálkodó iránymutatása alapján éves leltárt készítenek és javaslatot tesznek selejtezésre.
 11. A mennyiségben leltározandó eszközállomány leltározási munkáit (leltárfelvételi ívek kitöltése) az önállóan működő munkatársai végzik az intézményvezető közreműködésével a leltározási szabályzatban foglaltak szerint. Azok valódiságáért az intézmény vezetője a felelős.
 12. A leltárértékelés az önállóan működő és gazdálkodó feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti eltérésekről kimutatást készít az önállóan működők számára. A könyvtári könyvállományok leltározása és nyilvántartása a részben önálló gazdálkodó intézmény feladata.
 13. Az önállóan működők által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az önállóan működő intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében az önállóan működő és gazdálkodó.
 14. Az önállóan működő és gazdálkodó gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások eljussanak az önállóan működőkhöz és azok gyakorlati végrehajtását segíti.
 15. Az önállóan működő önálló fizetési számlával rendelkezik.
 16. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó között úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett a másik intézménynek.

 

 

 1. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során

 

 1. Az éves költségvetés tervezése

 

 • Az önállóan működő és gazdálkodó az önállóan működővel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra.
 • A jegyző által összehívott költségvetési egyeztető tárgyalásra a hatáskörében lévő információkat rendelkezésre bocsátja az önállóan működő intézményvezetőnek.
 • Segíti az önállóan működő intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a meghatározását.
 • Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény
 • igény szerint felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az önállóan működő intézmények vezetőit és számukra további pénzügyi információt ad az érdemi tárgyalások végett.
 • a koncepció képviselő-testület megtárgyalása után a határozat szellemében segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását.
 • elkészíti az önkormányzat költségvetési rendeletében az önállóan működő részére jóváhagyott (kiemelt és egyéb rögzített) előirányzatok szerint a saját és az önállóan működő részletes – elemi – költségvetését.
 • Az önállóan működő és gazdálkodó a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonként altételbontásban és ezt egyezteti az önállóan működő intézménnyel.
 • A költségvetési tervgarnitúra kitöltése után az önállóan működő gondoskodik az intézményi költségvetés jogszabályokban rögzített határidőig való továbbításáról az önkormányzat felé.

 

 

 

 

 

 1. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

 

 • Az önállóan működők előirányzat felhasználási hatáskörüket önállóan gyakorolhatják, erről az önállóan működő és gazdálkodót folyamatosan tájékoztatják. Az előirányzatok módosítása során az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében rögzítetteknek megfelelően kell eljárni.
 • Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a költséghelyet, amely biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat túllépés fedezetét.
 • Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés esetében a megemelt előirányzatot szakfeladatonkénti költséghelyenként, írásban közli az önállóan működő és gazdálkodóval és egyúttal megjelöli az emelés fedezetét is (bevételi többlet teljesítése, vagy bevétel előírása).
 • A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli (jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás).
 • Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az érintett intézményvezető a felelős ( az önállóan működő és gazdálkodó pénzügyi irodájának segítségével).

 

 

 1. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

 

3.1   A kötelezettségvállalás rendje:

 • Az intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseiket pénzügyi ellenjegyzés végett megküldik az önállóan működő és gazdálkodónak.
 • Amennyiben a kötelezettségvállalásra az önállóan működő és gazdálkodó szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az önállóan működő intézmény vezetőjének.
 • Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor pénzügyileg ellenjegyzi, és felvezeti saját kötelezettségvállalási nyilvántartásába.
 • A kötelezettségvállalások hó végi nem teljesült állományát az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő a tárgyhónapot követő 10-ig egyeztetik.
 • A teljesült kötelezettség-vállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az önállóan működő az önállóan működő és gazdálkodót.
 • Az érvényesítés feladatait az önállóan működő és gazdálkodó látja el.

 

3.2   Az utalványozás rendje:

 • a kiadások és bevételek utalványozása az önállóan működő intézményvezetők hatáskörébe tartozik.
 • Az önállóan működő költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig vállalt kötelezettség utalványozására az önállóan működő intézményvezető jogosult
 • az önállóan működő intézményvezetők folyamatosan gyakorolják utalványozási jogkörüket annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben megtörténhessenek.
 • az utalványozás minden esetben írásba, utalványrendelvény felhasználásával történik.
 • a számlát a kötelezettség-vállalás nyilvántartásával történt összevetés után az önállóan működő és gazdálkodó gazdasági vezetője pénzügyileg ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a kifizetés iránt.
 • az utalványozott, felszerelt számlát az önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti csoportosításban időrendi sorrendben tárolja.

 

3.3   Az ellenjegyzés rendje:

 • a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az önállóan működő és gazdálkodó gazdasági vezetője jogosult.
 • az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak.
 • az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja a pénzügyi ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az önállóan működő intézmény vezetőjével.

 

3.4  A teljesítés igazolás rendje:

 • a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa megbízott személy a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magába foglalóan, dátumának és a teljesítés tényének megjelölésével az arra jogosult személy aláírásával igazolja.

 

3.5 Az érvényesítés rendje:

 • érvényesítésre az önállóan működő intézmény nevében a gazdálkodási előadó írásban jogosult. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Az érvényesítőnek az önállóan működő intézmény nevében a gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

 

 

 1. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai

 

4.1     Az önállóan működő intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt szabadon felhasználhatja. A bér- vagy személyi juttatások éves előirányzatának esetleges túllépéséért egy személyben felelős.

4.2   Az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az önállóan működő önállóan gazdálkodik.

4.3   Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az önállóan működő és gazdálkodó biztosítja, hogy a munkaerő- bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzat képviselő-testülete döntésének megfelelően történjen.

4.4  Az éves előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a személyi juttatások esetében kiadásnemenkénti bontású könyvelést és az önállóan működő szintjére összesített létszám-és bérnyilvántartást vezet az önállóan működő és gazdálkodó, amelyről tájékoztatja az önállóan működőt.

 1. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje

 

 • A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását az önállóan működő és gazdálkodó végzi. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és növekedések alapbizonylatait kiállítják és folyamatosan egyeztetik a főkönyvi könyveléssel. Negyedévenként az analitikus nyilvántartásokból összesítő bizonylatot készítenek.
 • A számvitel keretén belül az önállóan működő és gazdálkodó elkülönítetten látja el a könyvelési feladatokat, megállapítja meg az intézmények számviteli rendjét. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az önállóan működő sajátosságait, illetve a felhatalmazásokat arra, hogy egyes részterületeket az önállóan működő intézmény saját maga határozzon meg.
 • A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer egyes területeit az önállóan működő intézmény saját maga, másokat az önállóan működő és gazdálkodó lát el.

 

 1. A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások:
 • immaterális javak, földterületek, épületek, építmények, tartozékok, beruházások, tárgyi eszközök adott kölcsönök nyilvántartásait az önállóan gazdálkodó intézmény elkülönítetten vezeti,

 

 1. Követelésekkel kapcsolatban:
 • az összes többi követeléssel kapcsolatban az önállóan működő információt szolgáltat (a követelések keletkezéséről, okáról, összegéről stb.) az önállóan működő és gazdálkodó intézmény munkájához. A követelések december 31-i állományáról egyenlegközlő levél kiküldése az adósoknak az önállóan működő és gazdálkodó pénzügyi irodája ügyintézőjének feladata.

 

 1. Előlegekkel kapcsolatban:
 • A pénzkezelési szabályzatban engedélyezett előlegekről az önállóan működő intézmény információt szolgáltat az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek.
 • Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezeti az analitikus nyilvántartást, így:
 1. az illetményelőlegek tételes nyilvántartását,
 2. a pénztárból egyéb elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartását az önállóan működő és gazdálkodó vezeti

A fenti nyilvántartásokról az önállóan működő és gazdálkodó az önállóan működő felé információt szolgáltat.

 

 1. A munkavállalók bére, egyéb juttatások személyenkénti nyilvántartása: A fenti témájú analitikus nyilvántartások vezetése az önállóan működő és gazdálkodó feladata.
 • vezetendő nyilvántartások:
 1. személyi juttatások személyenkénti nyilvántartása,
 2. tanulmányi, továbbképzési hozzájárulás nyilvántartása

 

 1. A függő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartások:

A nyilvántartásokat az önállóan működő és gazdálkodó köteles vezetni.

 

 1. Az egyéb analitikus nyilvántartások vezetése az önállóan működő és gazdálkodó feladata.
 • Az önállóan működő és gazdálkodó gazdasági vezetőjének az iránymutatása alapján az önállóan működő elvégzi a leltári szabályzatban rögzítettek szerint a leltározást és közreműködik a leltár összesítésében.
 • Az önállóan működő előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok előírásszerű bizonylatolásáról.
 • A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik.

 

6. A dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai

Az önállóan működő teljes jogkörben gyakorolja a következő feladatokat:

 • Az önállóan működő a saját rendelkezési jogkörébe tartozó előirányzatok felhasználására vonatkozólag szállítói megrendelések, szállítói szerződések megkötéséről dönt (kötelezettségvállalás);
 • Az önállóan működő a beszerzési igényét vagy szerződésben, vagy eseti jelleggel írásos MEGRENDELŐ kiállításával, cikkelem mélységben határozza meg a vevő (Intézmény) telephelyére szállítva;
 • Az önállóan működő a beszerzést a pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás (megrendelő, vagy szerződés) szállító felé történő elküldésével (lehet faxon is) kezdeményezi. Nem szabad pénzügyi ellenjegyzés nélkül kötelezettségvállalást kibocsátani, az ebből eredő esetleges károkozásért az önállóan működő köteles helytállni;
 • tárgyi eszközök javításának, karbantartásának megrendelése az önállóan működő intézmény feladata az intézmény vezetetője iránymutatása alapján.
 • A megrendelő az önállóan működő az árubeszerzés teljesítésekor gondoskodik a megrendelt és leszállított termékek átvételéről. Az átvétel általában mennyiségi és minőségi átvételt jelent, de ha az adott dolog átvétele speciális ismeretet igényel, a minőségi átvételben az önállóan működő és gazdálkodó – az önállóan működő írásbeli kérelmére – közreműködik;
 • egyes működési bevételek (intézményi ellátási díjak, bérleti díjak, felesleges eszközök értékesítése, stb.) beszedése, számlázása;

 

 1. A készpénzkezelés rendje

 

 • Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el az önállóan működő szerv fizetési számláján keresztül bonyolódó számla pénzforgalom bonyolításával kapcsolatos feladatokat, amelyből teljesítheti a különböző készpénzes kifizetéseket.
 • Az önállóan működő részére az önállóan működő és gazdálkodó a készpénzkifizetések teljesítésére pénztárat kezel, amelyből teljesítheti a különböző készpénzes kifizetéseket.
 • A készpénz-forgalom a pénzkezelési szabályzat szerint folyik.
 • Az önállóan működőnél keletkezett térítési díjakat az önállóan működő intézmény szedi be és az önállóan működő és gazdálkodó felé a szabályzat szerint meghatározott módon elszámol.

 

 

 

 1. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása

 

 • Az önkormányzati intézmények éves felújítási terv alapján gazdálkodnak, ezekhez az intézmények műszaki és pénzügyi információkat szolgáltatnak.
 • Az intézményi felújítási tervek az önállóan működő szintjén készülnek el, amely épületrészenként és tárgyi eszköz-féleségenként tartalmazza a tervezett felújításokat.
 • Felügyeleti szerv hatáskörében történő felújítás, beruházás gazdasági ügyvitelét az önállóan működő és gazdálkodó intézmény látja el, az önállóan működő intézményre elfogadott terv alapján.

 

 

 1. Az információáramlás és információszolgáltatás

 

Az információáramoltatás az önállóan működő illetve az önállóan működő és gazdálkodó között a megállapodás fenti pontjaiban rögzítettek szerint mindkét intézmény feladata.

A különböző szintű jogszabályokban előírt információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, adatgyűjtés az önállóan működő és gazdálkodó intézmény feladata, a továbbítást megelőző adategyeztetés az intézmények közös feladata.

Az önállóan működő intézmény azonban köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik az önállóan működő és gazdálkodó intézmény felé az információszolgáltatást.

 

A pénzügyi jellegű információszolgáltatás főbb területei:

 • költségvetési terv
 • féléves és háromnegyedéves, éves beszámoló
 • negyedéves pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés

 

Ezen információk teljeskörűségéért, a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért az önállóan működő intézményvezetője és az önállóan működő és gazdálkodó szerv gazdasági vezető tartozik felelősséggel. A felsorolt személyek felelőssége kiterjed továbbá a szolgáltatott adatok valódiságára, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmai egyezőségre is.

 

 

 1. A beszámolás

 

 • Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elkészíti az összesített, valamint az intézményi szintű – a csak az önállóan működő és gazdálkodó, illetve csak az önállóan működő adatait tartalmazó – beszámolót.

–    A beszámoló szöveges részének

 • a szakmai ismertetését, az elvégzett feladat ismertetését az önállóan működő intézmény köteles elkészíteni,
 • a számszaki részt indokoló, illetve a pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatót az önállóan működő és az önálló működő és gazdálkodó egymással együttműködve készíti el.
 • a pénzmaradvány kimutatása, indoklása a kiemelt előirányzatok körében az önállóan működő aktív közreműködésével történik.

 

 

 

 1. A működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, és a vagyonkezelés

 

 1. Az intézmény működtetési feladatai közül az önállóan működő intézmény látja el az alábbiakat:
 • gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a foglalkoztatottak munkáját,
 • gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről, ezen belül kiemelt feladata a tevékenysége ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok, könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók, számítástechnikai eszközök anyagainak beszerzése, a folyamatos intézményi működést biztosító – közvetlen felhasználásra, illetve raktárra kerülő – készletek beszerzése, egyéb szakmai készletbeszerzések.
 • gondoskodik a meglévő vagyontárgyak folyamatos – eseti, illetve ütemterv szerinti – karbantartásáról, felújításáról.
  1. A tárgyi eszköz felújítási feladatai közül az önálló működő kötelessége, hogy jelezze, mely vagyontárgy, s milyen mértékű felújításra szorul.
  2. Az önállóan működő beruházással kapcsolatos feladatai megegyeznek a tárgyi eszköz felújítás esetében ellátandó feladatokkal.
  3. A vagyonkezelés feladatai külön jelentkeznek
 • az ingatlanvagyon
 • az ingóvagyon
 • valamint a vagyoni értékű jogok tekintetében

 

Az ingatlanvagyon esetében az önállóan működő vagyonkezelési joga addig terjed, amennyit a fenntartó önkormányzat vagyon és vagyongazdálkodásról szóló rendeletében meghatároz.

 

Az ingóvagyonnal kapcsolatban a vagyonkezelési jogokat, az önállóan működő látja el. A pénzeszköz lekötésről, a befektetésekről azonban csak az önállóan működő és gazdálkodó intézmény beleegyezésével intézkedhet akkor, ha a tranzakcióban az önállóan működő pénzeszközei is részt vesznek.

 

A pénzeszközön kívüli egyéb ingó vagyon, valamint a vagyoni értékű jogok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására szintén az önkormányzat vagyon- és vagyonkezelési rendelete az irányadó.

 

A pályázatok beadásával és elszámolásával kapcsolatosan a pénzügyi elszámolásról az önállóan működő és gazdálkodó pénzügyi irodája, az egyéb szakmai tevékenység elvégzéséről az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője jogosult.

 

Az önállóan működő és gazdálkodónál hatályban lévő FEUVE szabályai kiterjednek az önállón működő intézményre.

 

Bankszámla feletti rendelkezési jog

 

Aláírások

 

Első helyen aláír:                                                                  Második helyen aláír:

A  önállóan működő intézmény                                           Az önállóan működő és gazdálkodó

igazgatója                                                                  intézmény gazd. vezetője

Távolléte, akadályoztatása esetén:

 

A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni mindaddig, míg a törvényi szabályozásokban és a végrehajtás folyamatában változások nem történnek.

 

 

Hatálybalépés

 

Ez az együttműködési megállapodás 2016. február 1-jén lép hatályba, az abban foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni.

 

 

 

 

Bátaszék, 2016. január 27.

 

 

 

 

 

                                                                                               Sági Lajosné

            Önállóan működő és gazdálkodó                  Önálló működő költségvetési

              költségvetési szerv vezetője                         szerv igazgatója

 

 

 

 

 

 1. függelék

 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

A küldemények felbontása, érkeztetése

A könyvtárba érkező postát, küldeményeket az arra meghatalmazottak veszik át.

A leveleket a könyvtár vezetője bontja fel, tartós távolléte esetén a helyettesi feladatokkal megbízott könyvtáros.

A névre szóló küldeményeket a címzett részére kell átadni. A címzett gondoskodik felbontás után a küldemény iratkezelési szabályzat szerinti elhelyezéséről.

 

Iktatás

Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az iktatókönyv kötelezően tartalmazza:

 • iktatószám (folyamatos sorszám/ év)
 • iktatás időpontja
 • küldemény érkezésének időpontja
 • küldemény elküldésének időpontja, módja
 • küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus)
 • küldő megnevezése, azonosító adatai
 • címzett megnevezése, azonosító adatai
 • érkezett irat iktatószáma (idegen szám)
 • mellékletek száma
 • ügyintéző megnevezése
 • ügyirat tárgya (az iktatókönyv tárgy rovatába kell beírni)
 • elő- és utóiratok iktatószáma
 • kezelési feljegyzések
 • ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja
 • irattári tételszám
 • irattárba helyezés időpontja

 

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után aláhúzással le kell zárni.

 

Nem kell iktatni:

 • könyveket
 • reklámanyagokat, prospektusokat
 • meghívókat
 • pénzügyi bizonylatokat
 • munkaügyi nyilvántartásokat
 • sajtótermékeket
 • visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.

Telefonon, vagy személyes tájékoztatás, ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni az intézkedés lényegét, határidőt.

Az elintézett vagy intézkedést nem igénylő iratokat is iktatni kell.

Az intézménybe érkező iratokat, hivatalos leveleket a vezető iktatja. Az iktatott anyagon fel kell tüntetni az érkezés idejét, majd az elintézés módját.

Ügyintézésre a könyvtár vezetője jogosult, illetve az a személy, akit megbíz vele, akinek a munkakörébe tartozik, de köteles az intézkedésről beszámolni a könyvtár vezetőjének.

Kiadmányozás:

A könyvtárnál keletkezett iratokról a könyvtár vezetője jogosult hitelesített másolatot kiadni.

Elektronikus levélben iratot csak akkor lehet küldeni, ha a címzett a kérelmet elektronikusan

küldte be, vagy azt – az elektronikus levélcíme megadása mellett- kifejezetten kéri.

 

Irattározás

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni.

A könyvtár dolgozói amennyiben az irattárból, iratot kölcsönöznek ki a kikölcsönzött dokumentum helyett aláírásukkal a kivétel dátumával ellátott elismervényt kötelesek elhelyezni.

 

Selejtezés

Az irattárban őrzött anyagokat öt év után felül kell vizsgálni. Azokat az irattári anyagokat amelyek a könyvtár történeti és ügyviteli munkájával függnek össze megőrzésre kötegelni kell, úgy, hogy visszakereshető legyen.

A selejtezésről a selejtezési bizottság által aláírt selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után a Levéltárnak meg kell küldeni, a visszatartott iratok tételes jegyzékével együtt.

Az iratok megsemmisítését a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányán a Levéltár

engedélyezi.

A megsemmisítésről az intézmény vezetője gondoskodik.

Irattárból nem selejtezhetők:

 • a csoportos és egyedi leltárkönyvek
 • munkanaplók, statisztikák, beiratkozási naplók
 • selejtezési jegyzőkönyvek, állományellenőrzési jegyzőkönyvek
 • beszámolók, jelentések.

Iratok védelme

Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférést mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó esetében.

Az iratokon a hozzáférés jogosultságát fel kell tüntetni az alábbi megjegyzésekkel:

 • „Saját kezű felbontásra”
 • „Más szervnek nem adható át”
 • „Nem másolható”
 • „Kivonat nem készíthető”
 • „Elolvasás után visszaküldendő”
 • „Zárt borítékban tárolandó”

A kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését.

 

Bátaszék, 2016. január 27.

 

 

 1. függelék

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

 

 

Szervezeti felépítés

Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény költségvetési szerv, városi könyvtár. Az állandó feladatokon kívül az egyéb feladatok ellátása közös felelősség.
Az intézményt 1 fő igazgató irányítja. Munkatársa 1 fő könyvtáros.
Technikai személyzet: 1 fő takarító.

igazgató: gyermekkönyvtár, állománygyarapítás
könyvtáros: olvasószolgálat, tájékoztatás

 

Az intézmény gazdasági tevékenységét a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági csoportja végzi.

 

 

 

 

 

 

A könyvtár szervezeti ábrája

Igazgató

      
      

 

 

 

 

Könyvtáros

 

Gyermekkönyvtár

Állománygyarapítása

Technikai személyzet

 

Olvasószolgálat

 

Tájékoztatás

 

 

 

       

 

 

 

 1. KÖNYVTÁROS – I. GYERMEKKÖNYVTÁROS, KÖNYVTÁRVEZETŐ

 

Feladata az intézmény munkájának irányítása, az egyes szakmai részterületek, tevékenységek összehangolása. Az intézmény képviselete a fenntartó és a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetek előtt. Ennek megfelelően tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület (és szakmai bizottságainak) ülésein.

Kezdeményezheti az intézmény működését érintő szabályok (önkormányzati rendeletek, határozatok) felülvizsgálatát, módosítását.

Részt vesz a település kulturális-, oktatási-képzési-, és informatikai és turisztikai szolgáltatásainak, tevékenységének tervezésében, szervezésében, koordinálásában, a város és vonzáskörzetének közérdekű és közhasznú információkkal való ellátásban.

Ellátja az intézmény általános képviseletét: más könyvtárakkal, kulturális, oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel való együttműködést kezdeményezi, szervezi és irányítja.

Felelős a tervszerű gyűjteményszervezésért, a hosszabb távú és éves intézményi munkatervek, költségvetés és végrehajtásukhoz kapcsolódó beszámolók elkészítéséért.

Döntési joggal bír, az intézmény költségvetését terhelő megrendelések, beruházások területén.

Felelős a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv és költségvetés teljesítéséért, az intézmény vagyonkezeléséért, a tulajdon védelméért, a munkavédelmi, tűzrendészeti és közegészségügyi előírások betartásáért, a belső ellenőrzésért.

Gondoskodik az intézmény humán-erőforrásainak fejlesztéséről, (a vonatkozó jogszabályok szerint a fenntartó jóváhagyására előterjeszti az intézmény továbbképzési tervét, és évente a beiskolázási tervét.)

Gyakorolja a munkáltatói jogokat (létszám és bérgazdálkodást folytat) és eleget tesz munkaadói kötelezettségeinek, munkaügyi jogvitákban képviseli az intézményt.

Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény közalkalmazottainak munkáját, az intézményi SZMSZ (és mellékletei), a munkaköri leírásokban foglaltak, az éves munkaterv és eseti vezetői utasítások szerint.

Köteles a munkatársak munkakörét meghatározni, a munkaköri leírásokat elkészíteni és kiadni, a vezetői utasításokat a dolgozókkal megismerteti, és a végrehajtást ellenőrzi.

Vezeti az intézmény személyi nyilvántartásait, gondoskodik azok folyamatos kiegészítéséről.

Szabadságolási tervet készít, gondoskodik az átruházható vezetői jogkörök gyakorlásáról távolléte esetén.

 

Szervezi és irányítja és ellenőrzi a könyvtár felnőtt és gyermek olvasószolgálati szakmai tevékenységét.

A gyermekkönyvtárban a kölcsönzéssel kapcsolatos minden munkafolyamat (beiratkozás, olvasói nyilvántartások, kölcsönzés, visszavétel, hosszabbítás stb.) elvégzése. Szükség szerint (amikor egyedül van a könyvtárban) tájékoztat.

Rendszeresen végzi a könyvtári állomány tartalmi vizsgálatát.

Feldolgozza, katalogizálja a DVD formátumú dokumentumokat a számítógépes katalógusban. Raktári cédulákat készít minden beszerzett dokumentumról.

Önállóan látja el a helyismereti gyűjtemény gondozását, felkutatja a forrásokat. Beszerzés után gondoskodik azok állományba vételéről, számítógépes feldolgozásáról.

A városban, illetve a városról megjelenő aprónyomtatványokat, kéziratokat, fotókat a Gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően gyűjti, feldolgozza. Ellátja a helyismereti tájékoztató feladatokat.

Kapcsolatot tart a Városi Óvodával, a Kanizsai Dorottya Általános Iskolával és a II. Géza Gimnáziummal.

Kezdeményezi az első osztályos tanulók csoportos könyvtárlátogatását. A helyi óvoda és iskolák igényeinek megfelelően foglalkozásokat tart.

Figyelemmel kíséri a könyvtári pályázatokat, részt vesz a könyvtár pályázatainak elkészítésében, végrehajtásában.

Délutáni ügyeleti idejében ellátja a dokumentum – kölcsönzéssel, olvasószolgálattal kapcsolatos feladatokat. (gépi kölcsönzés, hosszabbítás, fénymásolás, faxküldés stb.), minden készpénzes befizetésről nyugtát, vagy számlát ad.

Megbízott pénztárosi feladatokat lát el:

 •  vezeti a könyvtár készpénzellátmányával kapcsolatos nyilvántartásokat
 •  elszámolást készít a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodája részére.

Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, szorgalmazza a látogatók körében a vendégkönyv használatát.

Részt vesz a szombati ügyelet ellátásában.

Délelőttös műszakban elkészíti az előző nap kölcsönzési statisztikáját, az adatokat bevezeti a munkanaplóba.

Anyagi felelősséggel tartozik az intézményi vagyonért, a működés zavartalanságáért.

 

A könyvtár statisztikai adatszolgáltatásához szükséges kölcsönzéssel, könyvtárhasználattal összefüggő nyilvántartást napra készen vezet. (Internet használat, helyben használat, látogatói létszám stb.)

A késedelmes olvasókat felszólítja, felveszi az előjegyzéseket, kiértesíti az igénylőket a dokumentumok beérkezéséről. Az olvasók részére fénymásolatot készít, faxot küld.

A könyvtárközi kölcsönzési igényeket összegyűjti, a könyvtáros II. kolléga részére továbbítja.

Az olvasó által megrongált, elvesztett dokumentumok után a megállapított térítési díjat átveszi nyugta ellenében. Minden befizetésről bizonylatot (nyugta, számla) ad. A könyvtári befizetéseket tartalmazó nyugtatömböket rendszeresen összesíti, a pénz feladásáról gondoskodik.

A visszahozott dokumentumokat folyamatosan visszaosztja a helyére, vigyázva a raktári rendre.

Vezeti a folyóiratok nyilvántartását, reklamálja a kimaradt folyóiratszámokat. Az összegyűjtött, tékázott folyóiratokat félévente ellenőrzi, összerendezi. A fölöslegessé vált, régi folyóiratok elszállításáról gondoskodik.

A hagyományos címleltárkönyvben elvégzi a könyvtárba beérkező valamennyi dokumentum állományba vételét. A leltárba vétel előtt elvégzi a számlákkal való egyeztetést, ellenőrzi a dokumentumok állapotát. Amennyiben hiányos, vagy téves a szállítmány a szállító felé jelzi a hibákat.

Naprakészen vezeti a könyvtár egyedi és csoportos nyilvántartásait, elkészíti a zárásokat, összesítéseket. Gondoskodik a könyvtár teljes állományát tükröző raktári katalógus rendjéről.

Segíti a felhasználókat az Internet és a számítógépes szolgáltatások igénybe vételénél. (szkennelés stb.)

A beérkezett megrendelések adatbázisba történő feldolgozását végzi. (OPAC-megyei).
Szakmai kapcsolattartás címen részt vesz a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, ill. más könyvtárak által szervezett szakmai napokon.

Rendezvények szervezésekor annak minden munkafolyamatában köteles részt venni. (Időpont egyeztetés, meghívók, plakátok készítése, kézbesítése.)

 

 1. KÖNYVTÁROS – II. FELNŐTT OLVASÓSZOLGÁLAT

 

Fő feladata a felnőtt részleg kölcsönzéssel kapcsolatos minden munkafolyamat (beiratkozás, olvasói nyilvántartások, kölcsönzés, visszavétel, hosszabbítás stb.) elvégzése.

Részt vesz az olvasószolgálati és tájékoztató munkában, igény szerint irodalomkutatást végez.

Részt vesz a könyvtári dokumentumok beszerzésében. Az olvasói igények, a gyűjtőköri elvek figyelembevételével javaslatot tesz a beszerzésre.

Elvégzi a könyvtárközi kölcsönzés teljes feladatkörét (kérőlapok küldése, a nyilvántartások vezetése, a dokumentumok visszaküldése).

Rendszeresen végzi a könyvtári állomány tartalmi vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre. Feldolgozza, katalogizálja a DVD formátumú dokumentumokat a számítógépes katalógusban. Raktári cédulákat nyomtat minden beszerzett dokumentumról.

A városban, illetve a városról megjelenő aprónyomtatványokat, kéziratokat, fotókat a Gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően gyűjti, feldolgozza. Ellátja a helyismereti tájékoztató feladatokat.

Figyelemmel kíséri a könyvtári pályázatokat, részt vesz a könyvtár pályázatainak elkészítésében.

Délutáni ügyeleti idejében ellátja a dokumentum – kölcsönzéssel, olvasószolgálattal kapcsolatos feladatokat. (gépi kölcsönzés, hosszabbítás, fénymásolás, faxküldés stb.), minden készpénzes befizetésről nyugtát, vagy számlát ad.

Megbízott pénztárosi feladatokat lát el:

 •  vezeti a könyvtár készpénzellátmányával kapcsolatos nyilvántartásokat

Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, szorgalmazza a látogatók körében a vendégkönyv használatát.

Szervezője és felelőse a kézműves foglalkozásoknak (Gyermeknap, Mikulás a könyvtárban, Besigheim Játszótér kézműves foglalkozásai), valamint a könyvtár kirakatának frissítését és aktualizálását gondozza.

Az intézményvezető távollétében jogosult dönteni halasztást nem tűrő esetekben, anyagi felelősségvállalása a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg.

Részt vesz a szombati ügyelet ellátásában.

Délelőttös műszakban elkészíti az előző nap kölcsönzési statisztikáját, az adatokat bevezeti a munkanaplóba.

Minden, a könyvtár statisztikai adatszolgáltatásához szükséges kölcsönzéssel, könyvtárhasználattal összefüggő nyilvántartást napra készen vezet. (Internet használat, helyben használat, látogatói létszám stb.)

A késedelmes olvasókat felszólítja, felveszi az előjegyzéseket, kiértesíti az igénylőket a dokumentumok beérkezéséről. Az olvasók részére fénymásolatot készít, faxot küld.

A visszahozott dokumentumokat átnézi, szükség szerint javítja, pótolja a hiányzó raktári jeleket.

 

A visszahozott dokumentumokat folyamatosan visszaosztja a helyére, vigyázva a raktári rendre.

Vezeti a folyóiratok nyilvántartását, reklamálja a kimaradt folyóiratszámokat. Az összegyűjtött, tékázott folyóiratokat félévente ellenőrzi, összerendezi.

A hagyományos címleltárkönyvben elvégzi a könyvtárba beérkező valamennyi dokumentum

állományba vételét. A leltárba vétel előtt elvégzi a számlákkal való egyeztetést, ellenőrzi a dokumentumok állapotát. Amennyiben hiányos, vagy téves a szállítmány a szállító felé jelzi a

hibákat.

Rendezvények szervezésekor annak minden munkafolyamatában köteles részt venni. (Időpont egyeztetés, meghívók, plakátok készítése, kézbesítése.)

Informatikus könyvtárosként felelős a könyvtár honlapjának állandó frissítéséért, az információk megjelentetéséért. Szakmai kapcsolattartás címen részt vesz a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, ill. más könyvtárak által szervezett szakmai napokon.

Anyagi felelősséggel tartozik az intézményi vagyonért, a működés zavartalanságáért.

 

 

 

Megjegyzés:

A szolgáltatások igénybevételénél, mint:
szkennelés, nyomtatás, fénymásolás, a könyvtárosok az eszközöket biztosítják, szükség esetén segítséget nyújtanak.
Ezen tevékenység nem történhet a könyvtári munka kárára.

 

Bátaszék, 2022. szeptember 20.

 

 

 

 

[1] Elfogadva a 7/2016. (I.27.) önkormányzati határozattal